Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Medische verklaringen

In de praktijk worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaart akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties dan kunt u nog onderstaande verklaring printen en afgeven aan de desbetreffende instantie. Het is een verklaring die onze werkwijze aangaande verklaringen nader uitlegt:

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST (KNMG)
Volgens de "Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.
Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.
Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.
De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.
Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.
KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon (030) 28 23 911, tst. 322